19 Mart Salı;

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 257
hava durumu

Ayat-ı Hırz Korunma ayetleri Hakkında

Ayat-ı Hırz  Korunma ayetleri Hakkında   Ayat-ı Hırz  Korunma ayetleri Hakkında Bir köylü, Resulullahın(sallalahü aleyhi ve sellem)yanına geldi. Kardeşinin ağır hasta...
Bu Haber 19 Aralık 2012 21:54 Yayınlandı

 

Ayat-ı Hırz  Korunma ayetleri Hakkında

Bir köylü, Resulullahın(sallalahü aleyhi ve sellem)yanına geldi. Kardeşinin ağır hasta olduğunu söyledi. “Hastalığı nedir?” buyurdukta, cin çarpması dedi. “Kardeşini buraya getir” buyurdu. Resul-i Ekrem bâzı âyetleri okuyup, hastaya üfledi. Hemen iyi olup kalktı. Bu âyet-i kerîmeler şunlardır: Fatiha  Bekara sûresi başından dört âyet, (Ve ilâhiküm)’den başlayarak (Ya’kılûn’e) kadar, iki defâ 163 ve 164. âyetleri, Ayet-el Kürsi (Hâlidûn’e) kadar,  Bekara sûresi sonundaki (Lillahi)’den başlayan üç âyet, Âl-i İmrân sûresinin (şehidallahü) ile başlayan on sekizinci âyeti, A’râf sûresinin (İnne Rabbeküm) ile başlayan elli dördüncü âyeti, Mü’minûn sûresinin (Fe-teâlellahü) ile başlayan yüz on altıncı âyeti,Cin Suresinin (Ve ennehû teâlâ) ile başlayan üçüncü âyeti, Sâffât sûresinin başından on âyet,Haşr suresinin sonunda (huvallahi) ile başlayan üç ayet, İhlas ve Muavvizeteyn sureleridir. Abdest Alınıp, 7 istigfâr ve 11 salevât okuyup hastanın sıhhatine niyyet ederek,güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra günde iki defâ âyet-i hırzı okuyup hasta üzerine üflemeli, şifâ buluncaya kadar (kırk gün kadar) devâm etmelidir. (Abdülazîz Dehlevî)

Nasıl Okunur:

Ayat-ı hırz sihir yada büyü gibi bir derde mübtela olmuş hastalara şifa maksadı ile okundugu gibi, bedeninde yada ruhunda bir sıkıntı emaresi olanlara da okunur.

.

Abdest Alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, “yenfüs” yazan yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [40 gün kadar] devam etmeli.

.

Her okumasının sonunda, 1 Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin  tüm enbiyanın evliyanın şühedanın ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Ayat-i hırz nedir ve nasıl okunur?

.

1. Bismillahirrahmanirrahim

2. El hamdü lillahi rabbil alemin

3. Er rahmanir rahıym

4. Maliki yevmid din

5. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn

6. İhdinas sıratal müstekıym

7. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

.

İlk 4 ayet.

* Elif lam mim

2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn

3. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun

4. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun

.
* 2 defa 163 164 ve ilahikümden yakılün e kadar.

163. Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym

164. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun

* 163. Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym

164. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun

.

* ayetel-kursi halidun e kadar.

255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

256. La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım

257. Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

.

Bakara suresi son 3 ayet lillahiden başlayan
284. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tübdu ma fı enfüüm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah* fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’* vallahü ala külli şey’in kadır

285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr

286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

.

Ali İmran 18.ayet.
Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım.

.
Araf suresi 54. ayeti

İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın

.

Müminün süresi 116. ayeti

116.Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım

.

Cin suresi 3.ayeti 
3. ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.

.

Saffat suresi ilk 10 ayet

1. vessaffati saffa

2. fezzacirati zecra

3. fettaliyati zikra

4. inne ilaheküm le vahıd

5. rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık

6. inna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib

7. ve hıfzam min külli şeytanim marid

8. la yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib

9. dühurav ve lehüm azabüv vasıb

10. illa men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb

.

Hasr suresi son 3 ayet.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

.

Ihlas suresi

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

.

Muavvizeteyn yani felak ve nas sureleri

Kul euuzü birabbil felak 2.Min şerri maa halak 3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4.Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad 5.Ve min şerri haasidin izâa hased

Kul euuzü birabbinâas2.Melikinnâas 3.İlâahinnâas 4.Min şerril vesvâasil hannâas 5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6.Minel cinneti vennâas

 

 

.

Etiketler ,hıfz ayetlerini okumak,korunma ayetlerini okuyarak sığınma,313 ayetel kürsi, akşam, ayatı, ayatıhırz, ayetel kürsi, ayetel kürsi fazileti, ayetel kürsi hikmetleri, ayetel kürsinin, ayetel kürsinin hikmet ve esrarı, ayetel kürsinin sırları, ayetler, ayetleri, ayetül kürsi, Büyüye, çarpması,çin, cinlerin, Cuma, Cuma günü, dua, dualar, fazileti, gece, gece yarısı, gecesi, gündüz, hastalıklar, hıfz, hırz,hırzayetleri, için, kaç, karşı, kere, koruma, koruma ayetleri, korunma, korunmaayetleri, korunmak, kuran, Nazara,okunacak, okunan, okunur, pazartesi, Perşembe,  ruhi, ruhsal, sabak, şerlerinden, Sihire, zararlarından,sihirden,büyüden,şeytandan,cinlerden,


Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.